PROJECTES I SERVEIS

Arquitectura i enginyeria 

 

Residencial

Equipaments

Oficines i locals comercials

Industrial

Urbanisme, paisatgisme i patrimoni

 

Planejament

Divisions, segregacions i parcel·lacions

Urbanització

Estudis d'integració i impacte paisatgístic (EIIP)

Restauració d'edificis patrimonials

Estudi cromàtic de façanes

Disseny d'interiors, imatge gràfica i retail

 

Interiors d’habitatges i locals comercials

Reformes i ampliacions

Arquitectura efímera: projectes museístics, estands i events

Disseny de mobiliari

Imatge corporativa integral

Renderitzacions i imatges 3D

Legalitzacions i llicències d'activitat

 

Legalitzacions d'edificis existents

Memòries d'activitat

Cèdules d'Habitabilitat

Certificat d'Eficiència Energètica

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Estudis, valoracions, informes tècnics, peritatges i tramitacions 

 

Plans de Seguretat i Salut, tramitació al Departament de Treball

Estudis de Seguretat i Salut i Coordinació

Test aluminòs

Projectes d’enderroc

Estudis topogràfics

Estudis de viabilitat

Valoracions de immobles rústics i urbans

Certificats i informes tècnics

Dictàmens pericials